Tammy Franks

Senior Investigator, TNG

Tammy Franks

Senior Investigator, TNG